Žmonėms, turintiems regėjimo sutrikimų norint padidinti arba sumažinti šriftą, naudojamos dviejų klavišų kombinacijos Control ir +/- arba Control ir pelės ratukas į viršų arba apačią.

Dauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:

 • Alt (Shift + Alt – naudojant Mozilla Firefox) ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
 • Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.

Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Žemiau pateikiamas visas specialiųjų klavišų sąrašas:

 • Penkis kartus paspauskite klavišą SHIFT: įjungia ir išjungia klavišų fiksavimą
 • Laikykite nuspaudę klavišą SHIFT aštuonias sekundes: įjungia ir išjungia klavišų filtravimą
 • Laikykite nuspaudę klavišą NUM LOCK penkias sekundes: įjungia ir išjungia perjungimo įgarsinimą
 • Kairysis ALT+kairysis SHIFT+NUM LOCK: įjungia ir išjungia pelės imitavimą klaviatūra
 • Kairysis ALT+kairysis SHIFT+PRINT SCREEN: įjungia ir išjungia kontrastingą vaizdą

Lietuviška įgarsinimo programa ( 624.3 kb )

Kitos klavišų kombinacijos

Klavišų kombinacija Atliekama funkcija
F1 iškviečiamas žinynas.
F2 pervadinti pasirinkto katalogo ar failo pavadinimą.
F3 darbalaukyje atveriamas bylų paieškos langas.
F5 atnaujinamas vaizdas („refresh”).
F10 atidaromas programos meniu.
Ctrl + A pažymimi visi darbalaukio objektai.
Alt + Enter atverčiamas objekto savybių skydelis.
Alt pabraukta raidė iš meniu – pasirenkamas meniu skyrius.
Alt + F4 Uždaromas langas.
Ctrl + C pažymėti objektai kopijuojami į kompiuterio atmintį.
Ctrl + V į pasirinktąją vietą iš nukopijuoti objektai įklijuojami.
Delete ištrinamas pasirinktas objektas.
Ctrl + D ištrinamas pasirinktas objektas.
Alt + Tarpas atveriamas lango meniu.
Shift + F10 atveriamas pažymėto objekto meniu.
Ctrl + Esc iškviečiamas „Start” meniu.
Alt + Tab pasirinkti kitą langą.
Ctrl + Z atšaukiamas paskutinis veiksmas.

Vidiniuose puslapiuose norėdami pasiekti skirtingas nuorodas naudokite Tab klavišą.

Metodininkas vykdo šias funkcijas:

 • vadovauja rajono švietimo bendruomenės metodinei veiklai;
 • organizuoja gerosios patirties skaidos renginius rajone;
 • kuruoja rajono metodinę tarybą;
 • aiškina valstybinę ir regioninę švietimo politiką, formuoja rajono poreikius atliepiančios metodinės veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių rajono metodinės veiklos planų, programų, projektų rengimą;
 • kuria metodinės veiklos sistemą rajone, inicijuoja ir vykdo gerosios darbo patirties sklaidą;
 • vadovauja rajono metodinės veiklos planų, programų rengimui ir jų vykdymui, bendradarbiauja rengiant projektus;
 • teikia pasiūlymus dėl Centro veiklos planavimo;
 • dalyvauja vykdant Centro veiklos įsivertinimą;
 • vykdo kartą per metus savo veiklos įsivertinimą, teikia pasiūlymus;
 • kaupia duomenis apie savo veiklą ir rengia savo profesinės kompetencijos aplanką;
 • inicijuoja ir vykdo tyrimus rajono metodinei veiklai gerinti;
 • skelbia viešai informaciją apie rajone vykdomą metodinę veiklą;
 • teikia metodinę pagalbą rajono švietimo bendruomenei, skleidžia šalies ir užsienio pedagogų veiklos inovacijas;
 • kaupia edukacinės patirties banką apie rajono pedagogų geriausią patirtį, edukacines naujoves, diegimo būdus, rezultatus;
 • organizuoja švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir mokymo(si) renginius;
 • tiria ir prognozuoja švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;
 • dalyvauja rengiant Centro projektus;
 • išduoda metodinių renginių dalyvių pažymas ir vykdo jų registraciją;
 • bendradarbiauja su rajono švietimo nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • bendradarbiauja su pagalbą vaikui, mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis;
 • gauna Centro buhalterijos, savivaldos institucijų, darbo grupių, komisijų pirmininkų dokumentus, juos įformina, pagal poreikį įregistruoja ir saugo atitinkamuose registruose;
 • peržiūri gautą korespondenciją, ją registruoja ir perduoda Centro direktoriui pavedimo rezoliucijai įrašyti, teikia vykdytojams ir prižiūri tolesnį pavedimų vykdymą;
 • tvarko siunčiamuosius Centro dokumentus: įformina, užregistruoja;
 • konsultuoja Centro darbuotojus dokumentų rengimo klausimais;
 • informuoja Centro direktorių apie dokumentų valdymo būklę, teikia siūlymus, kaip ją tobulinti;
 • užtikrina bylų išsaugojimą pagal jų saugojimo terminus, užtikrina bylų perdavimą nustatytu laiku į archyvą.

Metodininkas vykdo šias funkcijas:

 • koordinuoja rajono pedagogų metodinę veiklą;
 • organizuoja gerosios patirties skaidos renginius rajone;
 • kuruoja rajono Mokyklų metodinės tarybos veiklą;
 • aiškina valstybinę ir regioninę švietimo politiką, formuoja rajono poreikius atliepiančios metodinės veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių rajono metodinės veiklos planų, programų, projektų rengimą;
 • inicijuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą, vykdo lektorių paiešką, derina programų realizavimo galimybes, sudaro sutartis;
 • atsako už Centro mėnesio veiklos programos parengimą, suderina ją su Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėju ir informuoja rajono švietimo įstaigas apie programos veiklas;
 • informuoja rajono mokyklas apie šalyje vykdomas kvalifikacijos tobulinimo programas;
 • teikia informaciją rajono švietimo įstaigoms apie švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, norminius dokumentus, naujausią metodinę literatūrą, aktualius straipsnius šalies ir užsienio pedagoginėje spaudoje;
 • administruoja Centro interneto svetainės turinio tvarkymo sistemą ir rengia;
 • įvadinį interneto svetainės puslapį, interneto svetainės dizainą, atspindintį Centro veiklą (logo, visas įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą, įstaigos telefono numeris, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas), interneto svetainės struktūros elementus, informacijos rodyklę, žodinės paieškos sistemą;
 • nuorodas į kitų susijusių įstaigų interneto svetaines, Valdžios elektroninių vartų svetainę, skelbtinas interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“;
 • skelbia Centro metodininkų arba savo parengtą informaciją ir (arba) Savivaldybės įstaigų ir įmonių, norinčių ir galinčių skelbti informaciją Centro interneto svetainėje, kuri parengta pagal Savivaldybės interneto svetainės administravimo taisykles;
 • tvarko kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių dalyvių duomenų bazę;
 • teikia pagalbą mokytojams, norintiems parengti ir platinti mokomąją ir metodinę medžiagą;
 • teikia pasiūlymus dėl Centro veiklos planavimo;
 • dalyvauja vykdant Centro veiklos įsivertinimą;
 • vykdo kartą per metus savo veiklos įsivertinimą, teikia pasiūlymus;
 • kaupia duomenis apie savo veiklą ir rengia savo profesinės kompetencijos aplanką;
 • inicijuoja ir vykdo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimus;
 • organizuoja ir vykdo Centro prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus ir vadovaujasi viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu bei centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių bei Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

Metodininkas neformaliajam suaugusiųjų švietimui vykdo šias funkcijas:

Koordinuoja:
rajono socialinių pedagogų metodinę veiklą ir kvalifikacijos tobulinimą;
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklą rajone;

Rengia:
sutarčių ir kitų dokumentų projektus, Trečiojo amžiaus Universiteto metų ir mėnesio veiklos planus ir organizuoja jų įgyvendinimą;
ilgalaikius ir trumpalaikius rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos planus, programas, projektus, vykdo jų stebėseną;
rajono, šalies ir tarptautinių projektų paraiškas, siekiant gauti įvairių fondų finansinę bei intelektualinę paramą.

Inicijuoja ir vykdo:
Centro veiklos įsivertinimą;
Centro veiklos tobulinimo tyrimus;
rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos efektyvinimo tyrimus;
savo metinės veiklos įsivertinimą, planuoja savo kvalifikacijos tobulinimą, teikia pasiūlymus, rengia savo kompetencijos portfelį.

Teikia:
pasiūlymus dėl Centro veiklos planavimo;
pagalbą neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi vykdančioms rajono bendruomenėms.

Renka ir viešina informaciją apie:
Centre organizuojamus renginius švietimo ir kitų įstaigų bendruomenėms;
rajone vykdomą neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi;
šalies ir užsienio neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos inovacijas.
Vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginių dalyvių registraciją;

Bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis šalyje ir už jos ribų, vykdydamas valstybės ir savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo politiką;

Kuruoja trečiojo amžiaus universitetų fakultetų veiklą;
rūpinasi kvalifikacinių programų rengimu ir jų paieška;

Švietimo centro patalpų trumpalaikės nuomos įkainiai

 PaslaugaĮkainiai eurais
Patalpų nuomos kaina (seminarų salė, kompiuterių klasė su įranga) 5,65€ / 1 val.

 

Švietimo centro autobuso nuomos įkainiai rajono švietimo, kultūros ir sporto įstaigoms

 PaslaugaĮkainiai eurais
Nuoma 1,74€ / 1 val.
Rida 0,23€ / 1 km.
Degalų ir vairuotojo komandiruotės išlaidos Pagal faktinės kelionės dienos kainas

Lapkričio 26 d. Gargždų „Minijos“ progimnazijos Jakų skyriuje vyko seminaras „Etnomuzikavimas ugdymo įstaigose“, skirtas Klaipėdos rajono mokytojams, besidomintiems tradiciniais lietuvių liaudies muzikos instrumentais bei jų integravimo galimybėmis į ugdymo procesą.  Šis kvalifikacijos tobulinimo renginys yra viena sudėtinė etninės kultūros projekto „Iš močiutės skrynios“ dalis. Projektą rengė Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, finansavo – Klaipėdos rajono savivaldybė. Seminarą vedė Jonas Kavaliauskas, tradicinių vertybių ir etninės kultūros puoselėtojas, Klaipėdos valstybinės kolegijos folkloro teatro „Aitvaras“ ir Klaipėdos rajono kapelos „Martvežiai“ vadovas.